KITOS PASLAUGOS
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
Kitos paslaugos
© 2012m. Visos teisės saugomos. Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Vaiko pažanga ir pasiekimai vertinami  pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose numatytus vertinimo kriterijus, auklėtojų veiklos gairėse apibrėžtus vaiko raidos stebėjimo orientyrus.

Žaidimai, stebėjimai, išvykos, tiriamoji veikla, pokalbiai – tai metodai, kuriais buvo remiamasi ugdymo(-si) procese.

Tėvams apie vaikų pasiekimus pranešame individualių susitikimų metu arba tėvų susirinkimų metu. 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR PROFILAKTIKA

Lopšelyje-darželyje ,,Šermukšnėlė“ teikiama kvalifikuota bendrosios praktikos slaugytojo pagalba.

Įstaigoje efektyviai dirba bendrosios praktikos slaugytoja:
  • stebi, registruoja ir analizuoja vaikų sveikatos rodiklius bei numato individualias sveikatinimo priemones;

  • vykdo pirminę ligų profilaktiką - numato rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligą; vykdo kasmetinį vaikų sveikatos tikrinimą, augimo ir brendimo įvertinimą, vaikų psichologinių, adaptacijos ir socialinių problemų, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos faktorių koregavimą,  vaikų traumatizmo profilaktiką, ugdymo(-si) aplinkos ir sąlygų, patalpų pagal higienos normų reikalavimus įvertinimą, maitinimo kontrolę;

  • vykdo antrinę ligų profilaktiką – numato ir skiria priemones, siekiant užkirsti kelią ligoms ankstyvuoju jų plitimo laikotarpiu; organizuoja priemones epidemijų, infekcinių susirgimų lopšelyje-darželyje atvejais; bendradarbiauja (konsultuojasi) su pirminės sveikatos priežiūros įstaigų specialistais;

  • vykdo tretinę ligų profilaktiką – stebi rizikos grupių vaikų bei vaikų su negalia integravimąsi lopšelyje-darželyje; suteikia skubią ir neatidėliotiną medicinos pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais; vykdo darbuotojų profilaktinio sveikatos pasitikrinimo bei nuolatinę gaunamo maisto produktų kokybės ir saugojimo, maitinimo organizavimo ir maisto ruošimo kontrolę; pildo specialiąsias medicinines pažymas bei kitus su jos veikla susijusius dokumentus.
Informacija atnaujinta: 2013-07-31
--------------
SUSISIEKITE SU MUMIS
Baltijos pr. 63,  Klaipėda
tel./faks.  (8 46) 34-57-30
el. paštas: sermuksneledarzelis@gmail.com