SPECIALISTŲ PASLAUGOS
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
© 2012m. Visos teisės saugomos. Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
MUZIKINIS UGDYMAS

Meninio ugdymo mokytoja- Natalja Isakova

Meninio ugdymo mokytoja savo darbą organizuoja glaudžiai bendradarbiaudama su grupės auklėtojomis, pagal pasirinktą vaikų ugdymo programą. Muzikinė vaikų veikla skatinama įvairiomis formomis: muzikos valandėlėmis, savarankišku muzikavimu, švenčių, popiečių, vakaronių rengimu, muzikos pritaikymu įvairioje kitoje veikloje. Ji kuria tokią emocinę atmosferą, kur kiekvienas vaikas jaučiasi pakankamai gabus muzikai, toleruoja vaikų muzikinius gabumus, kokie yra, pedagogei negabių muzikai vaikų nėra. Taip pat numato įvairios muzikinės veiklos formas ir rūšis, parenka įvairių epochų, žanrų, atlikimo rūšių muzikos repertuarą, tinkantį visų amžiaus grupių muzikinei veiklai, individualiai dirba su vaikais ruošdama juos konkursams.

LOGOPEDINĖ KOREKCINĖ VEIKLA

Logopedai - Ilona Tautavičienė, Valentina Lysenko

Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama kvalifikuota logopedės pagalba. Ji įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius. Bendradarbiaudama su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, lopšelį-darželį aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko. Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais. Logopedė rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui, šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.


Informacija atnaujinta: 2013-07-31
--------------
Specialistų paslaugos
SUSISIEKITE SU MUMIS
Baltijos pr. 63,  Klaipėda
tel./faks.  (8 46) 34-57-30
el. paštas: sermuksneledarzelis@gmail.com